Regulamin Wypożyczalni Rowerów

Regulamin Wypożyczalni Rowerów

Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczenia rowerów.
1. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a wypożyczalnią kajaków i rowerów tj. Atrakcje w Turawie. Rowery są własnością firmy Atrakcje w Turawie.
2. Rowery wyposażone są w: łańcuch zabezpieczający z kluczykiem, odblaski przednie i tylne, dzwonek, kaski dla dzieci oraz specjalne oznakowanie.
3. Wypożyczyć rower może tylko osoba pełnoletnia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wypożyczyć sprzęt wyłącznie będąc pod opieką osoby pełnoletniej pełniącej nad nią opiekę. Opiekun pełnoletni bierze pełną odpowiedzialność za osobę nieletnią, jak i za wypożyczony sprzęt.
3. Aby wypożyczyć rower, należy :
a. przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
b. podpisać listę- oświadczenie o wypożyczeniu roweru i o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu roweru sprawnego technicznie,
c. w przypadku osoby niepełnoletniej – ukończone co najmniej 13 lat wymagane jest przedstawienie karty rowerowej.
d. osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
4. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a. korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
b. zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu.
c. przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim.
d. niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi Atrakcje w Turawie Tel. 515 90 11 09 w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru.
e. zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze.
f. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego.
g. pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
5. Wypożyczający oświadcza, iż znane mu są przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego i że będzie ich przestrzegać.
6. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
6. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
7. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
8. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
9. W przypadku nie zwrócenia roweru do godziny 20:00 w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.
10. Jeżeli pracownik Atrakcji w Turawie uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
11. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz Atrakcji w Turawie oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.
12. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wypożyczenia sprzętu.
13.Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych Wypożyczalni.
14. Wypożyczający wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Wypożyczalni.
15. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych na liście, w zakresie obejmującym imię i nazwisko numer telefonu oraz PESEL lub numer dowodu osobistego jest firma Atrakcje w Turawie z siedzibą i adresem w Turawie (46-045) działka 1/14 obręb Turawa. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wypożyczenia sprzętu na warunkach określonych w regulaminie, a następnie po oddaniu wypożyczonego sprzętu zgodnie z regulaminem zostaną usunięte. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych oraz wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wypożyczenia sprzętu.